Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky definují jak způsob užívání internetových stránek www.homeconnect.cz (provozovatel těchto stránek je Petr Veselý, IČ: 87078015, se sídlem: Cíglerova 1083/18, Praha 9, PSČ: 19800), dále pouze jako „Homeconnect“, tak práva a povinnosti Homeconnect jako prodávajícího a třetí osoby jako kupujícího, dále pouze jako „Kupující“, vzniklých při koupi zboží prostřednictvím Homeconnect.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před objednáním zboží seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami Homeconnect a dále že všeobecné obchodní podmínky Homeconnect bez výhrad akceptuje a zavazuje se, že bude jednat v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Kupující je povinen v komunikaci s Homeconnect, včetně zpracování jednotlivých objednávek a v nich specifikovaných povinných polí, uvádět pravdivé údaje. V případě uvedení nepravdivých či zkreslených údajů, Kupující bere na vědomí, že zásilka s objednaným zbožím nemusí být řádně doručena Kupujícímu či vrácena Homeconnectu. V takovém případě Kupující ztrácí veškeré nároky na vrácení uhrazené částky Homeconnectu a Homeconnect není jakkoliv odpovědný za uvedení nepravdivých či zkreslených údajů Kupujícím.

Homeconnect si vyhrazuje právo objednávku Kupujícího zrušit, existují-li k tomu závažné důvody, především jedná-li se o situace, kdy Kupující uvede nepravdivé či zkreslené údaje či pokud Kupující poruší jakékoliv jiné ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.

Objednávka Kupujícího se považuje za návrh kupní smlouvy, přičemž k uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky Homeconnectem.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Pokud jde o kupní smlouvu, lhůta běží ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, doručí nejpozději do čtrnácti dnů od samotného odstoupení od smlouvy na své náklady objednané zboží na kontaktní adresu Homeconnectu. Zboží musí spotřebitel vrátit zcela nepoškozené s úplnou dokumentací v počtu a stavu, v jakém mu bylo zboží doručeno.

Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy kontaktuje Help-desk support.homeconnect.cz (kategorie - Reklamace) a daná záležitost bude vyřízena v co nejkratší době.

Kupující je povinen po odeslání objednávky zboží řádně převzít a při jeho převzetí zboží prohlédnout tak, aby odhalil případné vady a poškození. Zjištěné vady a poškození je Kupující povinen bezodkladně oznámit Homeconnectu. Za poškození vzniklé na straně přepravce Homeconnect neručí.

Kupující v případě reklamace zboží kontaktuje Help-desk support.homeconnect.cz (kategorie - Reklamace).

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, http://www.coi.cz.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím či nesprávným skladováním.

Potvrzením objednávky Kupující dále vyslovuje souhlas se zasíláním zpráv do e-mailové schránky Kupujícího, která byla určena v registraci. Zasílané zprávy můžou být informačního či reklamního charakteru. Homeconnect má právo zasílat zprávy do e-mailové schránky Kupujícího uvedené při registraci se svými obchodními sděleními. Takto zaslané zprávy splňují podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu. Přijetím takové zprávy není Kupující k ničemu vázán. Nesouhlas se zasíláním výše specifikovaných zpráv může Kupující učinit formou odpovědí na zaslanou e-mailovou zprávu, kdy do předmětu zprávy uvede text „NEZASÍLAT“.

Veškerý obsah webových stránek www.homeconnect.cz podléhá autorskému právu. Kopírování jakékoliv obsahu webových stránek bez písemného povolení Homeconnectu je přísně zakázáno. Jakékoliv použití či distribuce jednotlivých částí obsahu webových stránek www.homeconnect.cz za účelem zisku je přísně zakázáno. Homeconnect bude v případě zneužití svého duševního vlastnictví aktivně vymáhat svá práva v maximálním možném rozsahu daném platnými legislativními předpisy.

Údaje nashromážděné Homeconnectem a veškeré osobní údaje Kupujícího jsou Homeconnectem zabezpečeny po dobu jejich užití a jsou chráněny proti jejich zneužití.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou definovány v souladu s platnými legislativními předpisy České republiky, zejm. se zákonem č. 89/2012, Sb. Občanským zákoníkem.

Obsah webových stránek www.homeconnect.cz může obsahovat odkaz na internetové stránky třetích osob, které nepodléhají kontrole a dosahu Homeconnectu a nepodléhají tak všeobecným podmínkám užití webových stránek Homeconnectu. Pokud Kupující navštíví webové stránky www.homeconnect.cz přes nabízené odkazy třetích osob, poskytovatelé uvedených stránek můžou využít informace o Kupujícím v souladu na jejich podmínky užití. Homeconnect nenese jakoukoliv odpovědnost za podmínky užití třetích osob.

Všeobecné obchodní podmínky Homeconnectu mohou být aktualizovány bez upozornění. Je odpovědností Kupujícího ověření platnosti všeobecných obchodních podmínek Homeconnectu. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2021

 

Zpět do obchodu